Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – cz.1

W związku ze sporym zainteresowaniem wymogami formalnymi dotyczącymi pracy tłumacza przysięgłego, dziś zacznę serię artykułów, w których omówię krok po kroku, specyfikę tego zawodu, wymogi formalne, egzaminy i pracę tłumacza przysięgłego. Dziś trochę o wymogach formalnych i dokumentach normatywnych.

Tłumacz przysięgły – dokumenty

Jakie przepisy trzeba znać, aby wykonywać zawód tłumacza przysięgłego? W zasadzie wszystkie przepisy, jakie musi znać każdy przedsiębiorca. Do tego, oczywiście, przepisy, które regulują tą profesję.  Zawód tłumacza przysięgłego reguluje w szczególności ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25 listopada 2004r. – tekst w Dz.U. z 2011r., Nr 106, poz.622 ). Pewne zmiany do tej Ustawy zostały wprowadzone po przyjęciu innej ustawy: ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 106 poz. 622). Do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (wraz ze zmianami) będę odwoływała się najczęściej, gdyż jest to podstawowy dokument normatywny, który należy znać, aby wkroczyć na ścieżkę zawodową tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły – kto może zostać tłumaczem

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumaczem przysięgłym może zostać każdy, no prawie każdy. Po pierwsze musimy sprawdzić, czy spełniamy podstawowe formalne wymogi. Ustawodawca wyróżnia 6 podstawowych warunków do spełnienia. I tak, kandydat na tłumacza przysięgłego powinien:

  1. posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;
  2. znać język polski;
  3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  5. ukończyć wyższe studia i uzyskać tytuł magistra lub równorzędny w państwie, o którym mowa w pkt 1;
  6. zdać egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy, czyli złożyć z wynikiem pozytywnym tzw. „egzamin na tłumacza przysięgłego”.

Tłumacz przysięgły angielskiego – zanim zaczniesz pracę

Gdy już spełniają Państwo wymogi formalne i pomyślnie zdali egzamin, mają Państwo niezbędne uprawnienia, lecz wciąż pozostaje parę formalnych wymogów do spełnienia, aby móc zacząć wykonywać ten zawód. Prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego uzyskujemy po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od lipca 2011r., wpisanie na listę następuje już z urzędu.

Lista tłumaczy przysięgłych jest ogłaszana (w formie obwieszczenia) przez Ministra Sprawiedliwości do 31 stycznia każdego roku. Minister ogłasza ją w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym, powiadamia o tym fakcie wojewodów, a oni, nieodpłatnie, udostępniają tę listę w miejscu do tego przeznaczonym (w siedzibie i godzinach pracy urzędu wojewódzkiego).

Tłumacz przysięgły – terminy

Cała procedura, od wniosku do rozpoczęcia pracy, może trwać nawet rok! Wynika to z okresów oczekiwania:

– oczekiwanie na wynik egzaminu – do 1 miesiąca;

– oczekiwanie na wyrobienie pieczęci – kilka miesięcy;

Należy pamiętać również o oczekiwaniu na sam egzamin na tłumacza przysięgłego. Od złożenia wniosku do wezwania na egzamin na tłumacza przysięgłego możemy czekać kilka miesięcy, gdyż egzaminy na tłumacza przysięgłego odbywają się zazwyczaj jedynie dwa razy w roku.

W następnym artykule: Przygotowanie do egzaminu – materiały, technika, porady.

  • Klika warunków prawnych, które należy spełnić przed podjęciem pracy tłumacza przysięgłego

Comments are closed.

Linguistic Atelier