Browsed by
Tag: tłumaczenia prawnicze

Companies and Partnerships in Poland

Companies and Partnerships in Poland

Civil Law Partnership

Szczególnym przypadkiem jest:

  • civil law partnership (spółka cywilna) – regulated under the Civil Code (Kodeks cywilny)

Uwaga: określenie civil partnership jest rozumiane jako rejestrowany związek partnerski dwóch osób i osobom angielskojęzycznym nie kojarzy się z podmiotem gospodarczym.

Companies and Partnerships regulated under the Code of Commercial Companies and Partnerships (Kodeks spółek handlowych)

Polskie spółki w kodeksie spółek handlowych i ich odpowiedniki w języku angielskimTworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Partnerships (spółki osobowe)

  • registered partnership / general partnership (spółka jawna)
  • professional partnership / limited liability partnership (spółka partnerska)
  • limited partnership (spółka komandytowa)
  • limited joint-stock partnership / master limited partnership (spółka komandytowo-akcyjna)

Companies (spółki kapitałowe), in American English: corporations

Continue reading “Companies and Partnerships in Poland” »

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

tłumacza przysięgły języka angielskiegoNajem i dzierżawa – definicje

 

Tłumaczenie terminów najem i dzierżawa na język angielski może być nieco problematyczne. Szczególnie w sytuacji, gdy w jednym tekście występują obydwa określenia. Polski kodeks cywilny definiuje umowy dzierżawy i najmu następująco:

  • Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (Art. 659, §1)
  • Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (Art. 693, §1) Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa” »
Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Podręczniki dla tłumacza przysięgłego języka angielskiego.Tłumacz przysięgłypodstawowe podręczniki

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to ogromny wysiłek, który często, niestety, przynosi mierny efekt. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje ostatecznych wyników egzaminów, ale od jakiegoś czasu umieszcza na stronie internetowej wyniki części pisemnej.

Jeśli chodzi o język angielski statystyki prezentują się następująco:

Data egzaminu pisemnego

Zdawalność

17.05.2011

42%

18.05.2011

30%

18.10.2011

29%

19.10.2011

61%

9,10,11.01.2012

25%

29.05.2012

36%

24.10.2012

57%

25.10.2012

47%

21.11.2012

61%

22.11.2012

59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie wygląda to źle, jednak należy pamiętać, że są to wyniki z tej łatwiejszej części egzaminu. Wszyscy, którzy uzyskali od 150 punktów wzwyż (na 200 możliwych) z egzaminu pisemnego przystępują do części ustnej, na której Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)” »

Turnaround management

Turnaround management

Definicja

Turnaround management to dziedzina zarządzania, która w odróżnieniu od zarządzania strategicznego skupia się na wyprowadzaniu firmy z kryzysu (crisis), zwykle wtedy, gdy jest ona bliska upadłości (bankruptcy), staje się niewypłacalna (insolvent). Poważne kłopoty firmy mogą dotyczyć spadku przychodów (revenues), wzrostu kosztów (costs), utraty kontroli nad kluczowymi zasobami (resources) lub też problemów związanych z zarządzaniem i kontrolą (corporate governance).

Do rozwiązania problemów firmy zatrudniani są eksperci z zewnątrz, których zadaniem jest określenie podstawowej przyczyny kryzysu (root cause) oraz opracowanie i realizacja planu poprawy sytuacji.

Tłumaczenie

Turnaround management oznacza zarządzanie kryzysowe, jednak w języku polskim przyjął się angielski termin i jest on obecnie stosowany przez wiele firm doradczych prezentujących ofertę swoich usług.

Materiały

W zakładce materiały na mojej stronie internetowej umieściłam ćwiczenie – tekst z lukami, którego tematem jest turnaround management: http://www.solidnyangielski.linguisticatelier.com/.

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Angielskie określenia osób reprezentujących zawody prawnicze przysparzają sporo trudności. Tym bardziej, że funkcjonują one inaczej w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiam krótkie wyjaśnienie dotyczące nazw zawodów prawniczych.

Solicitor

Solicitor w Wielkiej Brytanii to prawnik, który ogólnie zajmuje się prowadzeniem spraw klientów. Dawniej solicitor nie mógł reprezentować klienta przed sądem, obecnie posiada on ograniczone prawo reprezentowania klienta przed sądem (w sądach niższej instancji). Jeśli zachodzi taka konieczność solicitor angażuje innego prawnika, który nazywa się barrister do reprezentowania klienta w sądzie.

W Stanach Zjednoczonych terminu solicitor nie używa się w kontekście zagadnień prawnych. Solicitor oznacza tam akwizytora lub osobę pozyskującą datki. Stąd często można na drzwiach spotkać napis No solicitors, czyli „Akwizytorom wstęp wzbroniony”.

Barrister

W Wielkiej Brytanii barrister reprezentuje klienta przed sądem. Nie jest zatrudniany bezpośrednio przez klienta i ma ograniczone prawo do prowadzenia jego spraw. Jest angażowany przez prawnika, który nazywa się solicitor, jeśli zachodzi potrzeba reprezentowania klienta przed sądem.

W Stanach Zjednoczonych nie używa się tego terminu.

Attorney

Attorney to termin używany w Stanach Zjednoczonych na określenie pełnomocnika i prawnika, który zarówno doradza, prowadzi sprawy, jak i reprezentuje  klienta przed sądem.

Lawyer

Co w takim razie ze słowem lawyer? To dosyć bezpieczne słowo, ponieważ jest to ogólne określenie oznaczające prawnika bez względu na to, jaki rodzaj zawodu prawniczego reprezentuje.

Narzędzia tłumacza

Narzędzia tłumacza

Nie od dziś wiadomo, że ilu jest tłumaczy tyle może być wersji przekładu. Dlatego też zawód tłumacza jest zawodem wolnym, jest bardziej sztuką niż rzemiosłem (mimo, że tłumacz winien posiadać swój „warsztat”).

I tak, jak rzemieślnik posiada w swoim warsztacie odpowiednie narzędzia, tak i tłumacz powinien wyposażyć się w odpowiednie pomoce. Na serio! Tłumaczenie jest wprawdzie procesem myślowym, ale nie po to człowiek wynalazł, np. kalkulator, aby dalej zliczać słupki w pamięci.

Jakie więc narzędzia może tłumaczowi zaoferować współczesność?

Jest ich parę i na szczęście część z nich jest darmowa. Continue reading “Narzędzia tłumacza” »

Linguistic Atelier