Browsed by
Tag: tłumaczenia ekonomiczne

Gross National Happiness – an indicator of the future?

Gross National Happiness – an indicator of the future?

While the whole world measures development by means of Gross Domestic Product (GDP), Bhutan rejected this indicator in 1972 and introduced its own index ­­– Gross National Happiness (GNH).

Undoubtedly, the Kingdom of Bhutan is rich in what we, city dwellers, could only dream of. Continue reading “Gross National Happiness – an indicator of the future?” »

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

tłumacza przysięgły języka angielskiegoNajem i dzierżawa – definicje

 

Tłumaczenie terminów najem i dzierżawa na język angielski może być nieco problematyczne. Szczególnie w sytuacji, gdy w jednym tekście występują obydwa określenia. Polski kodeks cywilny definiuje umowy dzierżawy i najmu następująco:

 • Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (Art. 659, §1)
 • Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (Art. 693, §1) Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa” »
Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Podręczniki dla tłumacza przysięgłego języka angielskiego.Tłumacz przysięgłypodstawowe podręczniki

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to ogromny wysiłek, który często, niestety, przynosi mierny efekt. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje ostatecznych wyników egzaminów, ale od jakiegoś czasu umieszcza na stronie internetowej wyniki części pisemnej.

Jeśli chodzi o język angielski statystyki prezentują się następująco:

Data egzaminu pisemnego

Zdawalność

17.05.2011

42%

18.05.2011

30%

18.10.2011

29%

19.10.2011

61%

9,10,11.01.2012

25%

29.05.2012

36%

24.10.2012

57%

25.10.2012

47%

21.11.2012

61%

22.11.2012

59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie wygląda to źle, jednak należy pamiętać, że są to wyniki z tej łatwiejszej części egzaminu. Wszyscy, którzy uzyskali od 150 punktów wzwyż (na 200 możliwych) z egzaminu pisemnego przystępują do części ustnej, na której Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)” »

Present Subjunctive

Present Subjunctive

Present Subjunctive

A useful grammar structure that looks very well in reports and position papers. For those who see it for the first time, present subjunctive may look strange. In this structure the bare infinitive is used although it follows a person. Have a look at the examples presented below.

Examples:

 • I recommend that the budget be cut.
 • The director insisted that you participate in the meeting.
 • It is crucial that we start the reform.
 • It is essential he not be present during the discussion.
 • He suggested that the company not join the organization.
 • George demanded the money not be allocated for this project.

 Present subjunctive is used after:

 • verbs: recommend, propose, suggest, ask, request, demand, require, order, command, wish, advise, desire, insist, urge
 • adjectives: vital, crucial, essential, important, imperative, necessary, urgent, desirable (in expressions of the type: It is vital/ crucial/ essential etc.)

Look at the full form of a sentence to understand how the structure is formed.

The full form of a sentence:

I recommend (that) the new plan (should) be implemented.

The teacher suggested (that) all the students (should) attend additional English classes.

Exercise

Finish the second sentence showing the meaning of the first one.

1. John should study more.

It is advisable that ________________________

2. We shouldn’t start the reorganization this year.

I recommend that ________________________

3. New technologies are not necessary in our training processes. Let’s not introduce them.

I suggest that ________________________

4. Mary’s suggestion concerned changing procedures.

Mary suggested that ________________________

5. In my opinion the employment must be reduced.

It is crucial that ________________________

Turnaround management

Turnaround management

Definicja

Turnaround management to dziedzina zarządzania, która w odróżnieniu od zarządzania strategicznego skupia się na wyprowadzaniu firmy z kryzysu (crisis), zwykle wtedy, gdy jest ona bliska upadłości (bankruptcy), staje się niewypłacalna (insolvent). Poważne kłopoty firmy mogą dotyczyć spadku przychodów (revenues), wzrostu kosztów (costs), utraty kontroli nad kluczowymi zasobami (resources) lub też problemów związanych z zarządzaniem i kontrolą (corporate governance).

Do rozwiązania problemów firmy zatrudniani są eksperci z zewnątrz, których zadaniem jest określenie podstawowej przyczyny kryzysu (root cause) oraz opracowanie i realizacja planu poprawy sytuacji.

Tłumaczenie

Turnaround management oznacza zarządzanie kryzysowe, jednak w języku polskim przyjął się angielski termin i jest on obecnie stosowany przez wiele firm doradczych prezentujących ofertę swoich usług.

Materiały

W zakładce materiały na mojej stronie internetowej umieściłam ćwiczenie – tekst z lukami, którego tematem jest turnaround management: http://www.solidnyangielski.linguisticatelier.com/.

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Angielskie określenia osób reprezentujących zawody prawnicze przysparzają sporo trudności. Tym bardziej, że funkcjonują one inaczej w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiam krótkie wyjaśnienie dotyczące nazw zawodów prawniczych.

Solicitor

Solicitor w Wielkiej Brytanii to prawnik, który ogólnie zajmuje się prowadzeniem spraw klientów. Dawniej solicitor nie mógł reprezentować klienta przed sądem, obecnie posiada on ograniczone prawo reprezentowania klienta przed sądem (w sądach niższej instancji). Jeśli zachodzi taka konieczność solicitor angażuje innego prawnika, który nazywa się barrister do reprezentowania klienta w sądzie.

W Stanach Zjednoczonych terminu solicitor nie używa się w kontekście zagadnień prawnych. Solicitor oznacza tam akwizytora lub osobę pozyskującą datki. Stąd często można na drzwiach spotkać napis No solicitors, czyli „Akwizytorom wstęp wzbroniony”.

Barrister

W Wielkiej Brytanii barrister reprezentuje klienta przed sądem. Nie jest zatrudniany bezpośrednio przez klienta i ma ograniczone prawo do prowadzenia jego spraw. Jest angażowany przez prawnika, który nazywa się solicitor, jeśli zachodzi potrzeba reprezentowania klienta przed sądem.

W Stanach Zjednoczonych nie używa się tego terminu.

Attorney

Attorney to termin używany w Stanach Zjednoczonych na określenie pełnomocnika i prawnika, który zarówno doradza, prowadzi sprawy, jak i reprezentuje  klienta przed sądem.

Lawyer

Co w takim razie ze słowem lawyer? To dosyć bezpieczne słowo, ponieważ jest to ogólne określenie oznaczające prawnika bez względu na to, jaki rodzaj zawodu prawniczego reprezentuje.

ICFE – International Certificate in Financial English

ICFE – International Certificate in Financial English

Egzamin ICFE

ICFE (International Certificate in Financial English) jest egzaminem organizowanym przez Cambridge ESOL i skierowanym do finansistów i księgowych. Podobnie, jak ILEC (International Legal English Certificate) sprawdza on znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Testy oraz ćwiczenia przygotowujące do tego egzaminu są przydatne na zajęciach oraz w procesie samodzielnej nauki w przypadku prawników, ekonomistów i wszystkich osób, które pracują w środowisku anglojęzycznym (również w Polsce) i uczestniczą w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych, dotyczących szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Poniżej przestawiam kilka pojęć, na które natknęłam się w części egzaminu sprawdzającej rozumienie ze słuchu (Listening). Jest to część 4 testu z maja 2007 r. Test dostępny jest pod następującym adresem: http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html#icfe

ICFE

ICFE (International Certificate in Financial English) is an exam organized by Cambridge ESOL and addressed to financiers and accountants. Like ILEC (International Legal English Certificate), it tests English skills at B2/C1 level.

Tests and exercises preparing to this exam are useful at classes and during the process of self-education in the case of lawyers, economists and all other people who work in an English speaking environment (also in Poland) and are involved in solving cross-disciplinary problems concerning business activity in a broad sense.

Below, I present a few expressions I came across in the Listening part of the exam. This is Part 4 of May 2007 test and it is available at the following address: http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html#icfe

 

Business English definitions:

 1. Organic growth – the process of business expansion through the use of its own resources and assets, for example due to increasing overall customer base, increased output per customer or representative, new sales, or any combination of the above. Mergers and acquisitions are examples of inorganic growth.
 2. Vertical integration – the process of business expansion into areas that are at different points on the same production path, for example a manufacturer owns its supplier and distributor. Backward and forward integration are types of vertical integration.
 3. Venture – a business enterprise involving some risk in expectation of gain; an undertaking that is dangerous, daring, or of uncertain outcome.
 4. Middle-of-the-road (business) – not extreme, conventional, average.
 5. Brand equity – the value of having a well-known brand name, which translates into higher sales and profit margins.
 6. Bottom line – the last figure on a financial profit-and-loss statement – company’s profit or loss; the final outcome, conclusion.

 

English – Polish translation:

organic growthwzrost organiczny

inorganic growthwzrost nieorganiczny

vertical integrationintegracja pionowa

backward integrationintegracja wsteczna (integracja wstecz)

forward integrationintegracja postępująca (integracja w przód)

ventureryzykowne przedsięwzięcie

middle-of-the-roaddla przeciętnego klienta, konwencjonalny, przeciętny

brand equitywartość marki

bottom linewynik (strata lub zysk) z działalności firmy; podsumowanie, ostateczny wynik

 

Sources: http://en.wikipedia.org, http://www.investopedia.com, http://www.eurofinance.com.pl/index.php?docid=4610, http://www.thefreedictionary.com/venture

Materiał do pobrania w formacie doc i pdf znajduje się również w zakładce materiały do nauki angielskiego na mojej stronie firmowej.

„Churn” w angielskim biznesowym

„Churn” w angielskim biznesowym

Business English – tłumaczenia słowa „churn”

Znaczenie ogólne

Słowo churn przysparza wielu problemów ze względu na swoją wieloznaczność. Osoby, które są biegłe w ogólnym języku angielskim, wiedzą, że churn oznacza maselnicę, a to churn butter to ubijać masło.

Jednak słowo to występuje również w zupełnie innych kolokacjach, np.:

the boat churned the water – łódź wzburzyła wodę

the water churned – woda się spieniła

the horses churned the mud – konie zryły błoto (ziemię)

my stomach is churning – żołądek podchodzi mi do gardła.

Znaczenie w kontekście ekonomicznym

Ja chciałabym się skupić na tłumaczeniu słowa churn, które trudno znaleźć w słownikach ogólnych. Występuje ono bowiem w kontekstach typowo ekonomicznych. Słowo to w oryginalnym brzmieniu jest używane również w języku polskim i oznacza migrację klientów lub odejście klienta. W polskich dokumentach można nawet spotkać słowo churner, które oznacza klienta nielojalnego.

Oto kilka przykładów kolokacji, w których występuje słowo churn w znaczeniu przedstawionym powyżej:

churn rate – wskaźnik migracji klientów; wskaźnik procentowy odnoszący się do liczby klientów, którzy rezygnują z usług danej firmy

churn management – zarządzanie migracją klientów

churn analysis – analiza migracji klientów lub analiza lojalności klientów

churn model – model churnowy, model churnu; model, który definiuje czynniki i przyczyny odchodzenia klientów

anti-churn campaign – kampania antychurnowa, kampania zapobiegająca migracji klientów.

Zestawienie dotyczące tłumaczenia słowa churn (w formacie doc i pdf) znajdą Państwo również na stronie www.LinguisticAtelier.com w zakładce materiały.

Źródła:

Słownik Oxford PWN,

http://pl.wiktionary.org/wiki/churn,

http://www.statsoft.pl/industries/churn.html,

http://en.wikipedia.org/wiki/Churn_rate,

http://pol.proz.com/kudoz/english_to_polish/management/4678432-churn_management.html,

http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Analiza_migracji_klientow.pdf,

http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_attrition

Linguistic Atelier