Browsed by
Tag: STANAG

Egzamin z angielskiego – ściąga / English crib

Egzamin z angielskiego – ściąga / English crib

Egzaminy Cambridge i egzaminy MON według STANAG 6001

Jedną z części egzaminów z angielskiego jest część ustna. Na pewno dwa egzaminy, które wymieniłem, wymagają w ramach części ustnej dyskusji z partnerem. To właśnie z myślą o tej dyskusji, publikuję dziś wykaz zwrotów i wyrażeń angielskich, które z pewnością powinny pojawić się na egzaminie, a ich prawidłowe użycie zapewni nam sporo punktów za bogate słownictwo i trafność wypowiedzi.

Ściąga z angielskiego

Całe opracowanie leksykalne podzieliłem na angielskie słownictwo niezbędne do każdego z etapów rozmowy. I tak, zaczniemy od angielskich wyrażeń niezbędnych do opisywanie zdjęć, poprzez angielskie słownictwo do wyrażania swoich poglądów, aż do wyrażeń niezbędnych w dyskusji z partnerem. Całe niniejsze opracowanie mogą Państwo pobrać sobie w pliku doc lub pdf po przejściu do zakładki Materiały do nauki angielskiego”.

POSITIONING

in the picture na zdjęciu
on the left-hand side po lewej stronie
in the left-hand upper corner w lewym, górnym rogu
at the top of the picture na górze zdjęcia
at the bottom na dole
to the left na lewo
in the centre / the middle w środku
in the background w tle, z tyłu, na drugim planie
in the foreground z przodu, na pierwszym planie

COMPARING

both pictures show / depict… oba zdjęcia pokazują / przedstawiają…
in both pictures the people are… na obu zdjęciach ludzie…
both pictures were taken… oba zdjęcia zostały zrobione…
the main connection / similarity between these pictures is that… główny związek / podobieństwo pomiędzy tymi zdjęciami to to, że…
is rather like jest jak…
appears similar to wydaje się podobne do…
seems like wydaje się jak…
resembles przypomina….
shares characteristics with posiada te same cechy co…
reminds me of przypomina mi o…
has a lot in common with ma dużo wspólnego z…
is pretty much the same as jest całkiem takie same co…
is comparable to da sie porównać do…

CONTRASTING

The first picture shows …, whereas the second one… Pierwsze zdjęcie pokazuje…, podczas gdy drugie…
In the picture on the left…, whereas in the other one… Na zdjęciu po lewej stronie…, podczas gdy na tym po prawej…
The main / most striking difference between the two pictures is… Główną / najbardziej uderzającą różnicą pomiędzy tymi dwoma zdjęciami jest …
There are several differences between the pictures: firstly, … Jest kilka różnic pomiędzy tymi zdjęciami: po pierwsze…
is nothing like w niczym nie przypomina…
is totally different from jest całkowicie odmienne od…
varies greatly from bardzo się różni od…
has very little in common with ma niewiele wspólnego z…
is quite unlike jest całkiem inne od…
bears little resemblance to słabo przypomina…
differs dramatically from drastycznie różni się od…

SPECULATING

they could / might / may be… Oni mogą…
they seem / appear to be… Wydaje się, że oni…
I suppose / assume / imagine that… Przypuszczam / zakładam / zdaje mi się, że…
It could / might / may be that… Możliwe, że…
I can’t be sure / certain, but perhaps… Nie do końca jestem pewien / przekonany, ale prawdopodobnie…
Although I can’t be sure, perhaps… Choć nie jestem tego pewien, to prawdopodobnie…
Judging by his/her expression, he/she must be feeling… Sądząc po jego/jej wyrazie twarzy czuje on/ona…
You can tell from his/her face that Z jego/jej twarzy można wyczytać, że

AGREEING AND GIVING REASONS

That’s very true, because… To prawda, bo…
Right, especially if… Zgadza się, zwłaszcza jeśli…
Positively, because… Zgadzam się, ponieważ…
You’re absolutely right. For example, when… Masz absolutną rację. Na przykład, kiedy…

PARTIALLY AGREEING

I’m not sure I totally agree, because… Nie jestem pewny czy zgadzam się całkowicie, ponieważ…
I see what you mean, but on the other hand… Rozumiem co masz na myśli, ale z drugiej strony…
There’s a lot in what you’re saying. However… Jest dużo prawdy w tym co mówisz. Jednak…
I see what you’re getting at, but… Wiem do czego zmierzasz, ale…
In a way you’re right, but I think it all depends on.. W pewnym sensie masz rację, ale wszystko zależy od…

ASKING SB TO JUSTIFY THEIR OPINION

Why do you think that? Dlaczego tak myślisz?
What makes you say that? Co skłania cię do takiej opinii?
Do you really think so? Naprawdę tak myślisz?
Are you certain about that? Jesteś tego pewien?

MAKING SUGGESTIONS

I think we should… Myślę, że powinniśmy…
Would you be interested in…? Byłbyś zainteresowany…
I thought perhaps you might like to…? Pomyślałem sobie, że mógłbyś chcieć…
I was thinking it would be nice… Pomyślałem sobie, że byłoby dobrze…
It would be a nice change if… To byłaby miła odmiana, gdybyśmy…
So, what do you think? Więc, co o tym myślisz?
What about….? A co z…
Maybe we could…? Może moglibyśmy…
How about…? Co powiesz na…

SELECTING

I think we should go for picture X… Myślę, że powinniśmy wybrać zdjęcie X…
We could narrow it down to a choice between… Możemy zawęzić nasz wybór do…
It’s hard to choose but… Wprawdzie ciężko jest wybrać, ale…
Making a choice is not that easy because… Nie łatwo jest wybrać, ponieważ…
If we assume that… then the obvious choice would be X. Jeśli założymy, że…to wtedy oczywistym wyborem byłoby X.
Not much to choose between X and Y, is there? Niewielki to wybór X czy Y, prawda?

RESPONDING POSITIVELY

You’re probably right. Pewnie masz rację.
Sounds perfect. Brzmi świetnie.
That’s great idea. Świetny pomysł.
That would be lovely. Byłoby super.
I’m inclined to agree with you. Raczej się z tobą zgadzam.
I think so, too. Też tak myślę
That exactly what I think. Dokładnie tak właśnie myślę.

RESPONDING NEGATIVELY

I don’t think that… Nie sądzę.
Well, I don’t know. No, nie wiem.
I’m not sure that’s such a good choice. Nie jestem pewien czy to taki dobry pomysł.
Perhaps it would be better if… Prawdopodobnie byłoby lepiej gdybyśmy…
No, I’m afraid that wouldn’t be appropriate. Nie, obawiam się, że to byłoby niestosowne.
I’m afraid I have to differ/don’t go along with that. Muszę się nie zgodzić/nie zgadzam się z tym.
Angielskie skróty wojskowe

Angielskie skróty wojskowe

Angielskie skróty wojskowe

Środowisko wojskowe i język którym się ono posługuje, cechuje duże nasycenie skrótami wojskowymi. Dlatego też praca w takim środowisku bez znajomości odpowiedniej terminologii jest praktycznie niemożliwa. Jeśli do tego dodamy mnogość skrótów, które są zaczerpnięte z języka angielskiego i terminy anglojęzyczne, które nie mają swoich fachowych odpowiedników w języku polskim, to wyłania się obraz koszmaru językowego, z jakim codziennie muszą sobie radzić polscy żołnierze.

Spis skrótów angielskich

Ponieważ wielu internautów (zakładam, że żołnierzy) zagląda na moją stronę w poszukiwaniu angielskich skrótów wojskowych (14% wejść na stronę z poziomu wyszukiwarki Google), to dziś dodałam do swoich zasobów internetowych wspaniałe kompendium wiedzy o skrótach aktualnie funkcjonujących w armii polskiej, NATO i na misjach pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Plik, ze względu na swoją wielkość jest w formacie .zip (2,90MB już po kompresji). Aby go rozpakować, należy użyć programu WinZip, WinRar, lub innego programu do dekompresji plików.

Plik ze skrótami znajdą Państwo na mojej stronie firmowej, w materiałach do nauki angielskiego.

NATO code words for English letters

NATO code words for English letters

W codziennej pracy nauczyciela języka angielskiego wiele razy musimy literować wybrane wyrazy czy podawać nazwę pojedynczych liter. W świecie wojskowym dość często musimy coś przeliterować lub podać oznaczenie literowe, symbol, ale w przypadku żołnierzy, zamiast nazw liter, podaje się słowo kodowe reprezentujące daną literę. I tak, np. dla litery „a” przywołamy wyraz „Alpha”. Kompletne zestawienie wszystkich słów kodowych do liter alfabetu angielskiego znajdziecie w poniższej tabelce:

 

A Alpha
B Bravo
C Charlie
D Delta
E Echo
F Foxtrot
G Golf
H Hotel
I India
J Juliet
K Kilo
L Lima
M Mike
N November
O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Romeo
S Sierra
T Tango
U Uniform
V Victor
W Whiskey
X X-ray
Y Yankee
Z Zulu

 

Linguistic Atelier