Browsed by
Tag: przyimki

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Czasownik z „–ing” – egzamin gimnazjalny

Kiedy dodawać końcówkę –ing

 • Przede wszystkim końcówkę –ing należy dodawać do czasowników, które występują po przyimkach. Jest to absolutna zasada, bez wyjątków. Na przykład:

He is good at singing. – On jest dobry w śpiewaniu.

 • Końcówkę –ing dodajemy do czasowników, które występują po: like, love, prefer, enjoy, don’t mind, dislike, hate, can’t stand. Na przykład:

I hate swimming. – Nienawidzę pływania.

Ale uwaga: w konstrukcjach z would, takich jak I would like / I’d like, czasownik występuje w bezokoliczniku z „to”. Na przykład:

I’d love to go outside. – Chciałbym wyjść na zewnątrz.

Przymiotniki i czasowniki z przyimkami

Do egzaminu warto powtórzyć z jakimi przyimkami łączą się poszczególne przymiotniki i czasowniki. Poniżej kilka przykładów – absolutne minimum.

good at – dobry w/z

interested in – zainteresowany

keen on – zainteresowany

fond of – lubiący (be fond of – bardzo lubić)

afraid of – przestraszony (be afraid of – bać się)

worried about – zmartwiony

look forward to – czekać z niecieprliwością na

wait for – czekać na

concentrate on – skoncentrować się na

Zadanie na dziś

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w odpowiedniej formie oraz przyimkiem tam, gdzie to konieczne.

 1. My best friend is interested __________ (write) stories. He wants to be an author of children’s books.
 2. Anna hates __________ (swim) in a swimming pool but she doesn’t mind __________ (dive) in the sea.
 3. I really enjoy __________ (ride) a bike. It’s great fun!
 4. Johnny is quite good __________ (sing). He’s a member of a band.
 5. Ally is worried __________ (fail) her maths test.
 6. I’m looking forward __________ (see) you.
 7. Matt is keen __________ (roller-skate) but he isn’t fond __________ (play) football at all.
 8. I can’t stand __________ (listen) to this music! Please, turn it off!

Odpowiedzi i prezentacja materiału w programie Power Point poniżej.

 

Wszystko zależy od przyimka

Wszystko zależy od przyimka

English collocations: comply with, rely on, aim at, consist of - interactive exercises

Jaki przyimek dodać do czasownika lub przymiotnika, żeby osiągnąć zamierzony efekt? Nie Ty jeden tego nie wiesz. Za to wiesz na pewno, że przyimek jest strasznie ważny i wiele od niego zależy. Poniżej znajdziesz często używane wyrażenia zawierające przyimki. Zapamiętanie tych kilku czasowników i przymiotników w towarzystwie odpowiedniego przyimka znacznie ułatwi mówienie i pisanie, szczególnie podczas egzaminów.

Pod listą wyrażeń wraz z polskim tłumaczeniem, znajdziesz linki do ćwiczeń interaktywnych typu drag-and-drop i fill-in the gaps. Przeczytaj listę wyrażeń i sprawdź się w ćwiczeniach. Oba ćwiczenia można ściągnąć w wersji pdf z menadżera pobrań poniżej.

Prepositions & collocations

(Przyimki angielskie i kolokacje z czasownikami)

 • depend on – zależeć od
 • comply with – spełniać, stosowaćsię do
 • rely on – polegać na, opierać się na
 • a basis for – podstawa do
 • based on – oparty na, w oparciu o
 • take precedence over – mieć pierwszeństwo przed, być ważniejszym od
 • concerned with – przejęty (czymś)
 • get on with – być w dobrych stosunkach z
 • keen on – zapalony do (czegoś)
 • aim at – dążyć do
 • consist of – składać się z
 • consist in – polegać na (robieniu czegoś)
 • aware of – świadomy (czegoś)
 • come up with (an idea, a solution) – wpaść na (pomysł), wymyślić (rozwiązanie)

Prepositions – exercise

(Przyimki angielskie – ćwiczenie)

Complete the sentences with the right prepositions
1. Our strategy consists ____ three chapters.
2. Our strategy consists ____expanding our business into overseas markets.
3. The new directive is aimed ____ supporting the development of modern technologies.
4. As a company, we are keen ____ new innovative products.
5. He never gets on well ____ his colleagues.
6. We are really concerned ____ this issue, but it’s not our priority.
7. The delivery of our strategy takes precedence ____ the restructuring process.
8. The report is based ____ interviews with employees and press articles.
9. This agreement is a good basis ____ starting our long-term collaboration.
10. In my business, I rely ____ my employees experience.
11. Although we have introduced some changes, we still can’t comply ____ the new law.
12. I don’t know if I will sign this agreement. This will depend ____ the bank’s decision.
13. They weren’t aware ____ the risk that’s why they went bankrupt.
14. How did you come up ____ this brilliant idea?

Tutaj znajdziesz 2 ćwiczenia interaktywne na kolokacje przyimków i czasowników: drag-and-drop (łatwiejsze) i fill-in the gaps (trudniejsze). Oba ćwiczenia wraz z odpowiedziami możesz pobrać poniżej w wersji pdf.

Prepositions-gap-exercise-1
Prepositions-gap-exercise-1
prepositions-gap-exercise-1.pdf
60.5 KiB
308 Downloads
Szczegóły
Prepositions-matching-exercise-1
Prepositions-matching-exercise-1
prepositions-matching-exercise-1.pdf
143.3 KiB
171 Downloads
Szczegóły

Linguistic Atelier