Browsed by
Tag: legal English

Companies and Partnerships in Poland

Companies and Partnerships in Poland

Civil Law Partnership

Szczególnym przypadkiem jest:

 • civil law partnership (spółka cywilna) – regulated under the Civil Code (Kodeks cywilny)

Uwaga: określenie civil partnership jest rozumiane jako rejestrowany związek partnerski dwóch osób i osobom angielskojęzycznym nie kojarzy się z podmiotem gospodarczym.

Companies and Partnerships regulated under the Code of Commercial Companies and Partnerships (Kodeks spółek handlowych)

Polskie spółki w kodeksie spółek handlowych i ich odpowiedniki w języku angielskimTworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Partnerships (spółki osobowe)

 • registered partnership / general partnership (spółka jawna)
 • professional partnership / limited liability partnership (spółka partnerska)
 • limited partnership (spółka komandytowa)
 • limited joint-stock partnership / master limited partnership (spółka komandytowo-akcyjna)

Companies (spółki kapitałowe), in American English: corporations

Continue reading “Companies and Partnerships in Poland” »

Coś do posłuchania i obejrzenia – listening skills

Coś do posłuchania i obejrzenia – listening skills

Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu (listening skills)

Listening, rozumienie ze słuchu, słuchanka, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, zawsze sprawia kłopot osobom uczącym się języka obcego. Wielu moich kursantów żali się, że o ile mówienie, czytanie i pisanie idzie im zupełnie nieźle, to słuchanie ciągle stanowi problem. Udzielając rad, jak poprawić ten stan kieruję się jedną zasadą: ćwiczenie czyni mistrza. Prawda jest taka, że przeczytać coś jest łatwiej, a do słuchania trzeba się lepiej przygotować, choćby technicznie, i oczywiście znaleźć dobry materiał. Jednak uważam, że w dobie Internetu, to jest już wyłącznie sprawa dobrych chęci. Mając komputer z dostępem do Internetu i ewentualnie słuchawki, można ćwiczyć do woli, a co więcej można z tego czerpać prawdziwą przyjemność, znajdując tematy dla nas interesujące. Continue reading “Coś do posłuchania i obejrzenia – listening skills” »

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

tłumacza przysięgły języka angielskiegoNajem i dzierżawa – definicje

 

Tłumaczenie terminów najem i dzierżawa na język angielski może być nieco problematyczne. Szczególnie w sytuacji, gdy w jednym tekście występują obydwa określenia. Polski kodeks cywilny definiuje umowy dzierżawy i najmu następująco:

 • Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (Art. 659, §1)
 • Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (Art. 693, §1) Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa” »
Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)

Podręczniki dla tłumacza przysięgłego języka angielskiego.Tłumacz przysięgłypodstawowe podręczniki

Przygotowanie do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego to ogromny wysiłek, który często, niestety, przynosi mierny efekt. Ministerstwo Sprawiedliwości nie podaje ostatecznych wyników egzaminów, ale od jakiegoś czasu umieszcza na stronie internetowej wyniki części pisemnej.

Jeśli chodzi o język angielski statystyki prezentują się następująco:

Data egzaminu pisemnego

Zdawalność

17.05.2011

42%

18.05.2011

30%

18.10.2011

29%

19.10.2011

61%

9,10,11.01.2012

25%

29.05.2012

36%

24.10.2012

57%

25.10.2012

47%

21.11.2012

61%

22.11.2012

59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Nie wygląda to źle, jednak należy pamiętać, że są to wyniki z tej łatwiejszej części egzaminu. Wszyscy, którzy uzyskali od 150 punktów wzwyż (na 200 możliwych) z egzaminu pisemnego przystępują do części ustnej, na której Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – podręczniki, które warto mieć (i przeczytać)” »

Turnaround management

Turnaround management

Definicja

Turnaround management to dziedzina zarządzania, która w odróżnieniu od zarządzania strategicznego skupia się na wyprowadzaniu firmy z kryzysu (crisis), zwykle wtedy, gdy jest ona bliska upadłości (bankruptcy), staje się niewypłacalna (insolvent). Poważne kłopoty firmy mogą dotyczyć spadku przychodów (revenues), wzrostu kosztów (costs), utraty kontroli nad kluczowymi zasobami (resources) lub też problemów związanych z zarządzaniem i kontrolą (corporate governance).

Do rozwiązania problemów firmy zatrudniani są eksperci z zewnątrz, których zadaniem jest określenie podstawowej przyczyny kryzysu (root cause) oraz opracowanie i realizacja planu poprawy sytuacji.

Tłumaczenie

Turnaround management oznacza zarządzanie kryzysowe, jednak w języku polskim przyjął się angielski termin i jest on obecnie stosowany przez wiele firm doradczych prezentujących ofertę swoich usług.

Materiały

W zakładce materiały na mojej stronie internetowej umieściłam ćwiczenie – tekst z lukami, którego tematem jest turnaround management: http://www.solidnyangielski.linguisticatelier.com/.

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Angielskie określenia osób reprezentujących zawody prawnicze przysparzają sporo trudności. Tym bardziej, że funkcjonują one inaczej w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiam krótkie wyjaśnienie dotyczące nazw zawodów prawniczych.

Solicitor

Solicitor w Wielkiej Brytanii to prawnik, który ogólnie zajmuje się prowadzeniem spraw klientów. Dawniej solicitor nie mógł reprezentować klienta przed sądem, obecnie posiada on ograniczone prawo reprezentowania klienta przed sądem (w sądach niższej instancji). Jeśli zachodzi taka konieczność solicitor angażuje innego prawnika, który nazywa się barrister do reprezentowania klienta w sądzie.

W Stanach Zjednoczonych terminu solicitor nie używa się w kontekście zagadnień prawnych. Solicitor oznacza tam akwizytora lub osobę pozyskującą datki. Stąd często można na drzwiach spotkać napis No solicitors, czyli „Akwizytorom wstęp wzbroniony”.

Barrister

W Wielkiej Brytanii barrister reprezentuje klienta przed sądem. Nie jest zatrudniany bezpośrednio przez klienta i ma ograniczone prawo do prowadzenia jego spraw. Jest angażowany przez prawnika, który nazywa się solicitor, jeśli zachodzi potrzeba reprezentowania klienta przed sądem.

W Stanach Zjednoczonych nie używa się tego terminu.

Attorney

Attorney to termin używany w Stanach Zjednoczonych na określenie pełnomocnika i prawnika, który zarówno doradza, prowadzi sprawy, jak i reprezentuje  klienta przed sądem.

Lawyer

Co w takim razie ze słowem lawyer? To dosyć bezpieczne słowo, ponieważ jest to ogólne określenie oznaczające prawnika bez względu na to, jaki rodzaj zawodu prawniczego reprezentuje.

Insider trading – Financial Times

Insider trading – Financial Times

Insider trading to przestępstwo polegające na wykorzystaniu poufnych informacji przy dokonywaniu transakcji papierami wartościowymi. Financial Times pisze, że władze (authorities) USA zwiększyły liczbę prowadzonych dochodzeń (investigations) w tego typu sprawach prawie o połowę w ciągu ostatniego roku.

Wzrost liczby nowych spraw o 43% w roku podatkowym, który zakończył się 30 września jest wynikiem największej od 1980 r. akcji mającej na celu rozprawienie się (crackdown) z tego typu przestępcami.

W zeszłym roku prokuratorzy (prosecutors) doprowadzili do skazania (conviction) Raj Rajaratnama założyciela Galleon Group, a w czerwcu skazany został Rajat Gupta, były dyrektor Goldman Sachs.

Agenci FBI starają się bliżej współpracować z regulatorami rynku (market regulators), którzy są w stanie zauważyć nieregularność transakcji poprzez nadzór (surveillance).

Władze USA współpracują z osobami wtajemniczonymi  (insiders) z Wall Street, korzystają z podsłuchów (wire taps) oraz nagrań rozmów telefonicznych. Według agentów FBI w lutym prowadzono dochodzenie przeciwko 300 osobom.

Zachęcam do przeczytania całego artykułu w oryginale na stronie Financial Times. Znajduje się on pod następującym adresem: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/46fb6cb4-0c20-11e2-8032-00144feabdc0.html#axzz28ENUFQk7. W celu uzyskania możliwości dostępu do trzech artykułów tygodniowo trzeba się zarejestrować na stronie FT.

Poniżej przedstawiam angielsko-polskie tłumaczenie niektórych słów i wyrażeń z artykułu.

English-Polish translation of some vocabulary

step upnasilić, zwiększyć

probeśledztwo, dochodzenie

authoritieswładze

crackdownrozprawienie się

investigationśledztwo, dochodzenie

prosecutorprokurator

convictionskazanie, wyrok

clampdownograniczenie

market regulatorregulator rynku

surveillancenadzór, obserwacja

egregiousnessbezczelność, waga (np. czynu)

insiderosoba wtajemniczona

wire tappodsłuch

allegeddomniemany

ICFE – International Certificate in Financial English

ICFE – International Certificate in Financial English

Egzamin ICFE

ICFE (International Certificate in Financial English) jest egzaminem organizowanym przez Cambridge ESOL i skierowanym do finansistów i księgowych. Podobnie, jak ILEC (International Legal English Certificate) sprawdza on znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Testy oraz ćwiczenia przygotowujące do tego egzaminu są przydatne na zajęciach oraz w procesie samodzielnej nauki w przypadku prawników, ekonomistów i wszystkich osób, które pracują w środowisku anglojęzycznym (również w Polsce) i uczestniczą w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych, dotyczących szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Poniżej przestawiam kilka pojęć, na które natknęłam się w części egzaminu sprawdzającej rozumienie ze słuchu (Listening). Jest to część 4 testu z maja 2007 r. Test dostępny jest pod następującym adresem: http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html#icfe

ICFE

ICFE (International Certificate in Financial English) is an exam organized by Cambridge ESOL and addressed to financiers and accountants. Like ILEC (International Legal English Certificate), it tests English skills at B2/C1 level.

Tests and exercises preparing to this exam are useful at classes and during the process of self-education in the case of lawyers, economists and all other people who work in an English speaking environment (also in Poland) and are involved in solving cross-disciplinary problems concerning business activity in a broad sense.

Below, I present a few expressions I came across in the Listening part of the exam. This is Part 4 of May 2007 test and it is available at the following address: http://www.cambridgeesol.org/exam-preparation/index.html#icfe

 

Business English definitions:

 1. Organic growth – the process of business expansion through the use of its own resources and assets, for example due to increasing overall customer base, increased output per customer or representative, new sales, or any combination of the above. Mergers and acquisitions are examples of inorganic growth.
 2. Vertical integration – the process of business expansion into areas that are at different points on the same production path, for example a manufacturer owns its supplier and distributor. Backward and forward integration are types of vertical integration.
 3. Venture – a business enterprise involving some risk in expectation of gain; an undertaking that is dangerous, daring, or of uncertain outcome.
 4. Middle-of-the-road (business) – not extreme, conventional, average.
 5. Brand equity – the value of having a well-known brand name, which translates into higher sales and profit margins.
 6. Bottom line – the last figure on a financial profit-and-loss statement – company’s profit or loss; the final outcome, conclusion.

 

English – Polish translation:

organic growthwzrost organiczny

inorganic growthwzrost nieorganiczny

vertical integrationintegracja pionowa

backward integrationintegracja wsteczna (integracja wstecz)

forward integrationintegracja postępująca (integracja w przód)

ventureryzykowne przedsięwzięcie

middle-of-the-roaddla przeciętnego klienta, konwencjonalny, przeciętny

brand equitywartość marki

bottom linewynik (strata lub zysk) z działalności firmy; podsumowanie, ostateczny wynik

 

Sources: http://en.wikipedia.org, http://www.investopedia.com, http://www.eurofinance.com.pl/index.php?docid=4610, http://www.thefreedictionary.com/venture

Materiał do pobrania w formacie doc i pdf znajduje się również w zakładce materiały do nauki angielskiego na mojej stronie firmowej.

Linguistic Atelier