Browsed by
Tag: business English

KAL draws: trade (from The Economist)

KAL draws: trade (from The Economist)

Każdy kto uczy się Business English zna tygodnik The Economist. Nie wszyscy są fanami tego magazynu ze względu na jego kwiecisty, trudny dla obcokrajowca język. Z tego samego powodu The Economist posiada grono wiernych fanów, dla których czytanie cotygodniowej porcji artykułów to prawdziwa przygoda intelektualna i sposób na poszerzenie angielskiego słownictwa ekonomicznego.

Strona internetowa tygodnika oferuje również mediatekę z licznymi podcastami i filmami. Wśród nich znalazłam serię KAL draws, którą polecam wszystkim, którzy szukają niezbyt męczących sposobów na utrwalenie angielskiego słownictwa biznesowego. Dla zainteresowanych: link do części o handlu (trade), polskie odpowiedniki niektórych wyrażeń z animacji i dwa ćwiczenia online.

Słownictwo

swap – zamieniać (się)

mutual benefit – wzajemna korzyść

enrichment – wzbogacenie

enable (to do) – umożliwić

seventeenfold – siedemnastokrotnie

tariff – cło

trade ban – zakaz handlu

quota restrictions – limity importowe

retaliation – zemsta, odwet

developing countries – kraje rozwijające się

developed countries – kraje rozwinięte

high-wage economies – gospodarki, które charakteryzują się wysokimi płacami

embrace – obejmować, zawierać, korzystać z

Ćwiczenia

Uzupełnianie luk    Matching

Companies and Partnerships in Poland

Companies and Partnerships in Poland

Civil Law Partnership

Szczególnym przypadkiem jest:

 • civil law partnership (spółka cywilna) – regulated under the Civil Code (Kodeks cywilny)

Uwaga: określenie civil partnership jest rozumiane jako rejestrowany związek partnerski dwóch osób i osobom angielskojęzycznym nie kojarzy się z podmiotem gospodarczym.

Companies and Partnerships regulated under the Code of Commercial Companies and Partnerships (Kodeks spółek handlowych)

Polskie spółki w kodeksie spółek handlowych i ich odpowiedniki w języku angielskimTworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie spółek osobowych i kapitałowych w Polsce regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Partnerships (spółki osobowe)

 • registered partnership / general partnership (spółka jawna)
 • professional partnership / limited liability partnership (spółka partnerska)
 • limited partnership (spółka komandytowa)
 • limited joint-stock partnership / master limited partnership (spółka komandytowo-akcyjna)

Companies (spółki kapitałowe), in American English: corporations

Continue reading “Companies and Partnerships in Poland” »

Business writing – letters and emails

Business writing – letters and emails

Listy i e-maile formalne po angielsku – przydatne zwroty

Ćwiczenie pisania to najbardziej znienawidzony element nauki języka obcego zarówno przez kursantów, którym sprawia ono trudność jak i nauczycieli, którzy nie lubią sprawdzać prac. Sprawność pisania jest jednocześnie bardzo pożądana w pracy, gdzie komunikacja w wielu przypadkach odbywa się głównie mailowo. Wiele osób nie czuje się pewnie i wstydzi swoich własnych wytworów codziennie wysyłanych do kolegów z firmy, szefów i klientów.

Business letters and e-mails - formal correspondence. Listy formalne po angielsku.Tymczasem korespondencja biznesowa (często zwana „business writing„) nie wymaga zdolności krasomówczych i znajomości górnolotnych sformułowań. Słownictwo w tym zakresie jest dość ograniczone i powtarzalne, a głównym celem tekstu jest przekazanie informacji. Drobne błędy, które nie zaburzają komunikacji są nieistotne, a od perfekcji językowej bardziej liczy się logiczny wywód i klarowne przedstawienie informacji. Dla tych, którzy chcą lub muszą brzmieć bardziej elegancko oraz tych, którzy przygotowują się do egzaminów potwierdzających znajomość angielskiego (bo tam ciągle poprawność jest kluczowym czynnikiem zdawalności) przedstawiam listę użytecznych zwrotów do wykorzystania w korespondencji biznesowej (business writing).

Poniższa lista znajduje się również na Slideshare w formie prezentacji:

Opening lines (początek)
I am writing to enquire about … Continue reading “Business writing – letters and emails” »

Gross National Happiness – an indicator of the future?

Gross National Happiness – an indicator of the future?

While the whole world measures development by means of Gross Domestic Product (GDP), Bhutan rejected this indicator in 1972 and introduced its own index ­­– Gross National Happiness (GNH).

Undoubtedly, the Kingdom of Bhutan is rich in what we, city dwellers, could only dream of. Continue reading “Gross National Happiness – an indicator of the future?” »

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa

tłumacza przysięgły języka angielskiegoNajem i dzierżawa – definicje

 

Tłumaczenie terminów najem i dzierżawa na język angielski może być nieco problematyczne. Szczególnie w sytuacji, gdy w jednym tekście występują obydwa określenia. Polski kodeks cywilny definiuje umowy dzierżawy i najmu następująco:

 • Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (Art. 659, §1)
 • Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (Art. 693, §1) Continue reading “Egzamin na tłumacza przysięgłego – najem i dzierżawa” »
Present Subjunctive

Present Subjunctive

Present Subjunctive

A useful grammar structure that looks very well in reports and position papers. For those who see it for the first time, present subjunctive may look strange. In this structure the bare infinitive is used although it follows a person. Have a look at the examples presented below.

Examples:

 • I recommend that the budget be cut.
 • The director insisted that you participate in the meeting.
 • It is crucial that we start the reform.
 • It is essential he not be present during the discussion.
 • He suggested that the company not join the organization.
 • George demanded the money not be allocated for this project.

 Present subjunctive is used after:

 • verbs: recommend, propose, suggest, ask, request, demand, require, order, command, wish, advise, desire, insist, urge
 • adjectives: vital, crucial, essential, important, imperative, necessary, urgent, desirable (in expressions of the type: It is vital/ crucial/ essential etc.)

Look at the full form of a sentence to understand how the structure is formed.

The full form of a sentence:

I recommend (that) the new plan (should) be implemented.

The teacher suggested (that) all the students (should) attend additional English classes.

Exercise

Finish the second sentence showing the meaning of the first one.

1. John should study more.

It is advisable that ________________________

2. We shouldn’t start the reorganization this year.

I recommend that ________________________

3. New technologies are not necessary in our training processes. Let’s not introduce them.

I suggest that ________________________

4. Mary’s suggestion concerned changing procedures.

Mary suggested that ________________________

5. In my opinion the employment must be reduced.

It is crucial that ________________________

Turnaround management

Turnaround management

Definicja

Turnaround management to dziedzina zarządzania, która w odróżnieniu od zarządzania strategicznego skupia się na wyprowadzaniu firmy z kryzysu (crisis), zwykle wtedy, gdy jest ona bliska upadłości (bankruptcy), staje się niewypłacalna (insolvent). Poważne kłopoty firmy mogą dotyczyć spadku przychodów (revenues), wzrostu kosztów (costs), utraty kontroli nad kluczowymi zasobami (resources) lub też problemów związanych z zarządzaniem i kontrolą (corporate governance).

Do rozwiązania problemów firmy zatrudniani są eksperci z zewnątrz, których zadaniem jest określenie podstawowej przyczyny kryzysu (root cause) oraz opracowanie i realizacja planu poprawy sytuacji.

Tłumaczenie

Turnaround management oznacza zarządzanie kryzysowe, jednak w języku polskim przyjął się angielski termin i jest on obecnie stosowany przez wiele firm doradczych prezentujących ofertę swoich usług.

Materiały

W zakładce materiały na mojej stronie internetowej umieściłam ćwiczenie – tekst z lukami, którego tematem jest turnaround management: http://www.solidnyangielski.linguisticatelier.com/.

Linguistic Atelier