Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Lawyers: solicitor, barrister, attorney

Angielskie określenia osób reprezentujących zawody prawnicze przysparzają sporo trudności. Tym bardziej, że funkcjonują one inaczej w Wielkiej Brytanii niż w Stanach Zjednoczonych. Poniżej przedstawiam krótkie wyjaśnienie dotyczące nazw zawodów prawniczych.

Solicitor

Solicitor w Wielkiej Brytanii to prawnik, który ogólnie zajmuje się prowadzeniem spraw klientów. Dawniej solicitor nie mógł reprezentować klienta przed sądem, obecnie posiada on ograniczone prawo reprezentowania klienta przed sądem (w sądach niższej instancji). Jeśli zachodzi taka konieczność solicitor angażuje innego prawnika, który nazywa się barrister do reprezentowania klienta w sądzie.

W Stanach Zjednoczonych terminu solicitor nie używa się w kontekście zagadnień prawnych. Solicitor oznacza tam akwizytora lub osobę pozyskującą datki. Stąd często można na drzwiach spotkać napis No solicitors, czyli „Akwizytorom wstęp wzbroniony”.

Barrister

W Wielkiej Brytanii barrister reprezentuje klienta przed sądem. Nie jest zatrudniany bezpośrednio przez klienta i ma ograniczone prawo do prowadzenia jego spraw. Jest angażowany przez prawnika, który nazywa się solicitor, jeśli zachodzi potrzeba reprezentowania klienta przed sądem.

W Stanach Zjednoczonych nie używa się tego terminu.

Attorney

Attorney to termin używany w Stanach Zjednoczonych na określenie pełnomocnika i prawnika, który zarówno doradza, prowadzi sprawy, jak i reprezentuje  klienta przed sądem.

Lawyer

Co w takim razie ze słowem lawyer? To dosyć bezpieczne słowo, ponieważ jest to ogólne określenie oznaczające prawnika bez względu na to, jaki rodzaj zawodu prawniczego reprezentuje.

Comments are closed.

Linguistic Atelier